RSS

ประวัติเมืองสกลนคร


        ประวัติเมืองสกลนคร

       แอ่งอรายธรรมในดินแดน หรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยมีที่ใหญ่ๆสองแห่งด้วยกัน คือแอ่งโคราชซึ่งเป็นศูนย์แห่งอารยธรรมแห่งอีสานตอนใต้    และอีกแอ่งๆหนึ่งที่ถือว่าเป็นศูนย์รวมขนาดใหญ่ของอีสานเหนือคือแอ่งสกลนครซึ่งในปัจจุบันมีพื้นที่ครอบคลุม   6  จังหวัด   ดังนี้คือ  เลย    อุดรธานี  สกลนคร  นครพนม  และมุกดาหาร
            เมืองสกลนคร เป็นเมืองเก่าที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน ดังปรากฎชื่อเมืองที่เปลี่ยนแปลงมาถึง  3  ชื่อ   คือ  เมืองหนองหารหลวง เมืองสกลทวาปี    และเมืองสกลนคร หรือ จังหวัดสกลนครในยุคปัจจุบันความเจริญรุ่งเรืองของสกลนคร  เมื่อพิจารณาจากหลักฐานโบราณคดีและประวัติศาสตร์ กล่าวได้ว่าเป็นเมืองที่มีผู้คนเข้ามาอาศัยตั้งหลักแหล่งทำมาหากินมิได้ขาดสาย นับตั้งแต่ยุควัฒนธรรมบ้านเชียง สมัยลพบุรี   สมัยล้านช้าง    และสมัยรัตนโกสินทร์   การปรับตัวของคนกลุ่มต่างๆ     ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมทำให้เกิดวัฒนธรรมและเหลือหลักฐานไว้เป็นมรดกตกทอด  ทั้งในด้านโบราณสถานโบราณ โบราณวัตถุรวมทั้งประเพณี ความเชื่อมากมาย สืบทอดมาจนทุกวันนี้สกลนครจึงเป็นที่มีมรดกทางวัฒนธรรมโดดเด่น จนเรียกดินแดนแห่งนี้ว่า “อู่อารยธรรมในแอ่งสกลนคร”
          ปัจจัยที่ทำให้สกลนครเป็นที่รวมของผู้คนในอดีต  คือ  ความเหมาะสมของสภาพแวดล้อม  ทรัพยากรธรรมชาติ   และเส้นทางคมนาคมทั่งภายในและภายนอก เอื้ออำนวยต่อการดำรงชีวิตทั้งยัง มีความปลอดภัย ดังจะเห็นได้จากที่เทือกเขาภูพานเป็นขอบแอ่งกะทะเป็นแนวยาว    นับจากอุบลราชธานี มุกดาหาร สกลนคร อุดรธานี   และ  กาฬสินธุ์

   
            เทือกเขาภูพานจึงเป็นแหล่งที่เหมาะจะใช้เป็นที่พึ่งพาอาศัยในการหลบซ่อนตัวเพื่อความปลอดภัย และมีแหล่งอาหารทั้งพืชและสัตว์อุดมสมบูรณ์รวมทั้งมีแร่ธาตุธรรมชาติ เช่น แร่เหล็กซึ่งนำมาหลอมหล่อเป็นเครื่องมือเครื่องใช้และอาวุธ  จึงก่อให้เกิดพิธีกรรมตามลัทธิความเชื่อในบริเวณเทือกเขาภูพาน มีการค้นพบแหล่งโบราณคดีเป็นจำนวนมาก แสดงถึงการมีชุมชนเกิดขึ้นมานานนับพันปีมาแล้ว และต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน   เทือกเขาภูพานยังมีความสำคัญอีกประการหนึ่ง คือ เป็นแหล่งต้นน้ำ หรือแหล่งกำเนิดลุ่มน้ำหลายสาย

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: