RSS

สกลนคร เมืองพุทธศาสน์ พระธาตุห้าแห่ง แหล่งอารยธรรมสามพันปี

 
ใส่ความเห็น

Posted by บน กันยายน 13, 2011 in Uncategorized

 

เชิญเที่ยวงานแห่ปราสาทผึ้ง

            ประเพณีแห่ปราสาทผึ้งนั้นเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่ทางจังหวัดสกลนครได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในช่วงของเทศกาลออกพรรษา วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง แม้ว่าจะมีอยู่ทั่วไปในหลายจังหวัด แต่ก็ไม่จัดใหญ่โตและปฏิบัติต่อเนื่อง เช่น ของดีเมืองสกลนคร ตามความเชื่อของพุทธศาสนิกชนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันออกพรรษา และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวงานประเพณีออกพรรษา อนุรักษ์ประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง รวมถึงการทำปราสาทผึ้ง

            การจัดงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งและการแข่งขันเรือยาว ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2554 จังหวัดสกลนครได้มีคำสั่งและมอบหมายหน้าที่ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ร่วมกับเทศบาลเมืองสกลนคร เป็นคณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการปราสาทผึ้ง และเวทีเสวนา มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการจัดเสวนาทางวิชาการก่อนการจัดงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง เพื่อเป็นข้อมูลส่งเสริมการจัดงานให้มีประสิทธิภาพ สำหรับการเสวนาในครั้งนี้จะเป็นการระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในการหาแนวทางพัฒนา รวมไปถึงในเรื่องงบประมาณการจัดงานประเพณีออกพรรษาแห่ปราสาทผึ้งและแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานฯ ของจังหวัดสกลนครให้มีคุณค่าและเกิดประโยชน์ โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย

 
ใส่ความเห็น

Posted by บน กันยายน 13, 2011 in Uncategorized

 

สกลนครมีดีกว่าที่คุณคิด!

เพลง ชวนบ่าวเที่ยวสกล ขับรองโดย  ปอ  ปาริชาติ

 
1 ความเห็น

Posted by บน กันยายน 9, 2011 in Uncategorized